Specjaliści w przedszkolu


Nauczyciele specjaliści tworzą w przedszkolu zespół, który ma na celu udzielanie kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, nauczycielom i rodzicom.

Pedagog specjalny wspiera dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzone zajęcia związane są ze stymulacją ogólnorozwojową, stymulacją rozwoju poznawczego, mowy, myślenia, percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, a także rozwijaniem sprawności manualnej i grafomotorycznej. Zajęcia uwzględniają również kształtowanie lub wspomaganie rozwoju społeczno- emocjonalnego dzieci nieśmiałych, wycofanych, mających problemy z nawiązywaniem relacji z dziećmi, bądź dorosłymi. Celem zajęć jest optymalne wspomaganie rozwoju dziecka, a także wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz dydaktycznych poprzez konsultacje i porady.

Prowadząca:

pani Dorota Waleśkiewicz,
konsultacje: poniedziałek, 13:00-14:00,
kontakt mailowy: pedagog305@wp.pl

Terapeuta pedagogiczny to specjalista, którego zadaniem jest całościowe oddziaływanie o charakterze pedagogicznym, nastawione na pomoc dziecku, niwelowanie trudności i niepowodzeń edukacyjnych. W terapii dąży się do podwyższenia samooceny i motywacji do dalszego działania oraz wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego możliwości. Terapeuta pedagogiczny prowadzi zajęcia korekcyjno –kompensacyjne w formie indywidualnej/grupowej, w celu wywołania pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętności dziecka.

Prowadzące:

pani Dorota Rudowska-Małek,
konsultacje: wtorek, 8:00-9:00

pani Emilia Pułtorak,
konsultacje: …………………..

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy. Do zadań logopedy należy przeprowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy wychowanków, diagnozowanie logopedyczne, organizowanie pomocy logopedycznej, prowadzenie terapii logopedycznej, podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji, a także wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli i rodziców. Zajęcia logopedyczne wychodzą naprzeciw potrzebom językowym dzieci. Głównym celem tych zajęć jest: terapia powstałych już wad oraz zaburzeń, usprawnienie motoryki narządów mowy, poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej, rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego oraz wypracowanie alternatywnych metod komunikacji.

Prowadząca:

pani Iwona Próchniak,
konsultacje: wtorek, czwartek 9.00 – 9.30
kontakt mailowy: Logopeda305@gmail.com

Psycholog w przedszkolu zajmuje się wspieraniem dzieci, nauczycieli i rodziców. Jego praca polega na obserwacji i diagnozie, która daje możliwość dostosowania pomocy do potrzeb dzieci, a także prowadzeniu zajęć z dziećmi. Zajęcia grupowe/indywidualne związane są z szeroko pojętą psychoedukacją, a dotyczą w szczególności: profilaktyki, rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Psycholog wspomaga również rodziców, którzy potrzebują rozmowy, porad i wskazówek na temat swoich dzieci.

Prowadząca:

pani Ewelina Romanowicz

DYŻUR W PRZEDSZKOLU 305 GODZINY :

ŚRODA :   1100 – 1500
 PIĄTEK:    900 – 1300

DYŻUR W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 7 :

PONIEDZIAŁEK , WTOREK I CZWARTEK : 900-1500

W celu umówienia spotkania (środa lub piątek w przedszkolu)
 proszę pisać na adres  eromanowicz@eduwarszawa.pl

W treści maila proszę podać Imię, nazwisko, grupę dziecka oraz telefon kontaktowy (TYLKO I WYŁĄCZNIE). W godzinach dyżuru w przedszkolu  będę się z Państwem kontaktowała.